TAPP 30 dni na test Gwarancja Satysfakcji

Promocja Gwarancja Satysfakcji Regulamin

 1. NIP 5361946445, prowadząca działalność pod adresem ul. ks. Jana Ignacego Skorupki nr 12, 05-120 Legionowo, jako Dystrybutor produktów marki Tapp Water Sl, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”, jest organizatorem promocji „Gwarancja satysfakcji”. Promocja polega na możliwości przetestowania filtrów do wody marki Tapp Water, zwanych dalej „Produktem” i zakupionych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie „Regulamin”.
 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Promocyjna trwa od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
 4. Akcja Promocyjna obejmuje następujące produkty: filtry do wody: Tapp 1, Tapp 2 Twist, Tapp 2 Twist-eL, Tapp 2 Click, Tapp 1s., zwane dalej „Produktem”.
 5. W Akcji Promocyjnej może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, zwana dalej “Uczestnikiem”, który wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu i zwrócił go w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej, który wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu i zwrócił go w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej.
 7. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej: Produkt musi być utrzymywany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Produkt nie może być przedmiotem umowy sprzedaży,
  najmu, dzierżawy lub innej umowy, w wyniku której osoba trzecia mogłaby mieć jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora z tytułu Akcji Promocyjnej.
 8. Zwrot Produktu jest możliwy jedynie w oryginalnym opakowaniu z widoczną nazwą Dystrybutora na etykiecie, z kopią dowodu zakupu, na którym jest widoczna nazwa produktu oraz data zakupu.
 9. Akcja Promocyjna umożliwia Uczestnikowi testowanie zakupionego Produktu przez okres maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania i jego zwrot bez podania przyczyny.
 10. Uczestnik, który zdecyduje się zwrócić Produkt w ramach Akcji Promocyjnej ma prawo do otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że powiadomi on Organizatora o zwrocie Produktu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Produktu i spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, należy skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] z załączonym wypełnionym formularzem zwrotu. Odstąpienie od umowy jest ważne z dniem przesłania wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania informacji o odstąpieniu od umowy. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Uczestnik.
 12. Organizator nie będzie przyjmował zwrotu Produktu, który uległ uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku jego niewłaściwego zapakowania lub został uszkodzony z powodu braku odpowiedniej dbałości o Produkt, w tym nie może posiadać żadnych uszkodzeń mechanicznych.
 13. Jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt. Zwrot kosztów do Uczestnika nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania Produktu, na wskazany numer rachunku bankowego.
 14. Organizator ma swobodę ustalenia czy warunki Regulaminu upoważniające do zwrotu pieniędzy w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej zostały spełnione.
 15. Niniejsza Akcja Promocyjna nie ogranicza, ani nie modyfikuje jakichkolwiek praw przysługujących Uczestnikowi na mocy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej www.tappwater.pl, lecz jedynie je uzupełnia.
 16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest „Organizator”. Dane osobowe przekazane przez Uczestników w związku z zakupem Produktu zgodnie z Regulaminem są gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. W sprawach związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych Uczestników, obowiązują postanowienia polityki prywatności umieszczone na stronie internetowej
 17. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Promocyjnej mogą składać wyłącznie Uczestnicy Akcji Promocyjnej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]