WARUNKI GWARANCJI

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia firmy Tapp Water SL. Pragniemy poinformować, że wszystkie produkty Tapp Water przechodzą surowe testy jakości przed wysłaniem ich do naszych Klientów.
Zasady obowiązywania gwarancji:

 1. Niniejsza gwarancja dotyczy wyrobów Tapp Water SL zakupionych w Polsce, pochodzących z dystrybucji Go Green Distribution Michał Skórecki, Małgorzata Skórecka Spółka Cywilna (Dystrybutor) i jest ważna wyłącznie na terytorium RP.
 2. Gwarancja TAPP Water obejmuje wszystkie produkty TAPP Water i jest ważna przez określony czas liczony od daty zakupu. Czas obowiązywania gwarancji zależy od rodzaju produktu:
  • Filtry na kran: Tapp 1, Tapp 2 Click, Tapp 2 Twist oraz filtr prysznicowy Tapp 1s objęte są gwarancją 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu.
  • Wkłady filtrujące: Tapp 1, Tapp2 oraz Tapp 1s objęte są gwarancją 1 (jednego) miesiąca od daty zakupu.
  • Butelka wielokrotnego użytku Tapp Bottle objęta jest gwarancją 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w urządzeniu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadami urządzenia inne niż rzeczywiście poniesione.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez Klientów. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi lub nieautoryzowanych prób naprawy, w tym:
  • zastosowania niezgodnego z instrukcjami produktu TAPP Water;
  • użycia akcesoriów, części lub komponentów innych firm.
 5. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego sprzętu oraz jego oryginalnym opakowaniem, na którym umieszczona jest etykieta zawierająca czytelną nazwę Dystrybutora. Dowód zakupu winien zawierać: datę zakupu, oraz symbol lub nazwę urządzenia umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację.
 6. Zgłoszenie wady sprzętu na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie do 14 dni od daty dostarczenia produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 8. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres Dystrybutora: ul. Ks. J. I. Skorupki 12, 05-120 Legionowo.
 9. Wymiana produktu na nowy nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji.
 10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.